Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden van Dumpstore Hengelo / Kruisboogkopen.nu, gevestigd te Hengelo (onderdeel van Handels onderneming Paul Staat).
Ingangsdatum 27-01-2013

 
1 Identiteit van de ondernemer
· Dumpstore Hengelo
· Sloetsweg 372, 7556 HX Hengelo

· telefoon : 0031 (0) 6 427 33 268 (bereikbaar van maandag - zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur)
. mail : info@kruisboogkopen.nu
· KvK-nummer: 59606630
· BTW-identificatienummer: NL001125915B40

2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dumpstore Hengelo en de klant vanaf 27-01-2013. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Dumpstore Hengelo. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
2.2 Door een bestelling ons te plaatsen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden. Dumpstore Hengelo behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
2.3 Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Dumpstore Hengelo en de klant waarop aanbieder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.4 De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en bezitten de eigenschappen die door Dumpstore Hengelo in het aanbod worden genoemd. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Dumpstore Hengelo niet.
2.5 Bij retourneren in onze winkel geven wij geen geld terug, maar een tegoed bon voor het aankoop bedrag met een houdbaarheid van 1 jaar

3 Levering
3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Dumpstore Hengelo  bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, probeert Dumpstore Hengelo in samenspraak met de klant, een passend alternatief aan te bieden.
3.3 Aan de leveringsplicht van Dumpstore Hengelo zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Dumpstore Hengelo geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
3.4 Bestellingen kunnen ook in de winkel afgehaald worden. Als de klant voor die mogelijkheid kiest in de winkelwagen, krijgt hij van Dumpstore Hengelo bericht wanneer de bestelling afgehaald kan worden.
3.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
3.6 Betalingen kunnen gedaan worden via de aangeboden mogelijkheden op de website Dumpstore Hengelo. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Dumpstore Hengelo te melden

4 Prijzen
4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- zet en typefouten. Voor de gevolgen van druk- zet en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW.

5 Zichttermijn / herroepingsrecht
5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:46a t/m j.), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Dumpstore Hengelo VOF. De afnemer dient te kunnen aantonen dat de geleverde zaken binnen 14 werkdagen na annulering zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Dumpstore Hengelo er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
5.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.
5.3 De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant.
5.4 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
· diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
· goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
· goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben en bijzondere bestellingen (bijvoorbeeld specifieke reserve onderdelen)
· voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
· batterijen en acu’s, audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
5.4 Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd. Daarom adviseren wij u om alle geleverde toebehoren zorgvuldig te bewaren.

6 Privacy
6.1 De persoonlijke gegevens van de klant worden door Dumpstore Hengelo voor een voorspoedige bestelafwikkeling in ons klantensysteem opgeslagen. Uiteraard hanteren wij bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de opgestelde wetgeving. Dumpstore Hengelo kan in de toekomst de gegevens van de klant voor (interne) marketingdoeleinden gebruiken, zoals bijvoorbeeld het toesturen van nieuwsbrieven. Uiteraard kan de klant zich hiervoor afmelden, instructie daarvoor staan altijd vermeld
6.2 Dumpstore Hengelo respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
6.3 Dumpstore Hengelo zal (zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking) in geen geval uw gegevens doorgeven aan derden. Bij vermoeden van fraude, misbruik en gevaar zal Dumpstore Hengelo contact opnemen met de relevante instanties. (Dit ivm met het soort product dat wij verkopen)

7 Garantie
7.1 Dumpstore Hengelo garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
7.2 De garantietermijn van Dumpstore Hengelo komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Dumpstore Hengelo is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Dumpstore Hengelo) deze gebreken schriftelijk te melden aan Dumpstore Hengelo. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Dumpstore Hengelo schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient binnen 14 werkdagen na melding te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
7.4 Indien klachten van de afnemer door Dumpstore Hengelo gegrond worden bevonden, zal Dumpstore Hengelo naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Dumpstore Hengelo en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Dumpstore Hengelo) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Dumpstore Hengelo gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Dumpstore Hengelo voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
7.5 Dumpstore Hengelo is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. De door Dumpstore Hengelo verleende garantie vervalt bij normaal te verwachten slijtage,verkleuring of beschadiging. Ook vervalt de garantie zolang de afnemer jegens Dumpstore Hengelo in gebreke is en bij beschadiging of defect ten gevolge van:
· nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid;
· gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik
· (over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van artikelen aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte en andere extreme blootstellingen;
· reparaties verricht door de klant zelf of door derden.
· het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
7.6 Dumpstore Hengelo behoudt zich het recht voor een restocking fee te hanteren van minimaal 20% van de aanschafprijs.

8 Aanbiedingen
8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Dumpstore Hengelo zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Dumpstore Hengelo slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
8.4 Aanbiedingen van Dumpstore Hengelo gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8.5 Dumpstore Hengelo kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9 Overeenkomst
9.1 Een overeenkomst tussen Dumpstore Hengelo en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Dumpstore Hengelo op haalbaarheid is beoordeeld.
9.2 Dumpstore Hengelo behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

10 Afbeeldingen en specificaties
10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Dumpstore Hengelo gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
11 Overmacht
11.1 Dumpstore Hengelo is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Dumpstore Hengelo alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 Dumpstore Hengelo behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Dumpstore Hengelo VOF gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien Dumpstore Hengelo bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid van Dumpstore Hengelo met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 7 geregelde garantie.
12.2 Dumpstore Hengelo is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
12.3 Dumpstore Hengelo is niet aansprakelijk voor onjuiste informatie of gegevensverstrekking van de klant. Ook is Dumpstore Hengelo niet aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade.
12.4 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Dumpstore Hengelo beperkt tot het bedrag van de betreffende bestelling.

13 Transportrisico
13.1 Dumpstore Hengelo draagt het risico van beschadiging en verlies der artikelen tijdens transport. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.
13.2 In geval van retourzending draagt de klant het transportrisico. Nadat de artikelen door Dumpstore Hengelo in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op Dumpstore Hengelo over.
13.3 Indien één of meer artikelen tijdens transport van Dumpstore Hengelo naar de klant zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Dumpstore Hengelo gerechtigd de prijs der artikelen op de klant te verhalen.

14 Eigendomsvoorbehoud
14.1 Eigendom van alle door Dumpstore Hengelo aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Dumpstore Hengelo zolang de afnemer de vorderingen van Dumpstore Hengelo uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Dumpstore Hengelo wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
14.2 De door Dumpstore Hengelo geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
14.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
14.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Dumpstore Hengelo VOF of een door Dumpstore Hengelo aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Dumpstore Hengelo haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
14.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Dumpstore Hengelo zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
14.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Dumpstore Hengelo.

15 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Dumpstore Hengelo en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Hengelo kennis, tenzij Dumpstore Hengelo er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

16 Overige Bepalingen
16.1 De inhoud van deze algemene voorwaarden alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Dumpstore Hengelo -al dan niet op internet- is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Dumpstore Hengelo kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Dumpstore Hengelo is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.